11:53|شنبه, خرداد 05 ,1403
تاریخ انتشار: 21 اسفند 1400 - 11:09
کد خبر: 17766
یادداشت:

آبیاری سنتی در بخش کشاورزی، عاملی مهم جهت تشدید بحران کم آبی در آذربایجان غربی

بحران خشکسالی و کم آبی از چند سال گذشته در کشور و به دنبال آن استان آذربایجان غربی به یک معضل اساسی و جدی تبدیل شده است و این امر ضرورت کاهش مصرف آب را در بخش خانگی و بخصوص بخش کشاورزی می طلبد
آبیاری سنتی در بخش کشاورزی، عاملی مهم جهت تشدید بحران کم آبی در آذربایجان غربی

سرویس اجتماعی باریش نیوز، در استان آذربایجان غربی با توجه به حجم بالای مصرف و هدر رفت آب در بخش کشاورزی، ایجاد آبیاری هوشمند به منظور کاهش هدر رفت آب و حفظ منابع آبی  و حمایت از کشاورزان یک ضرورت اساسی و انکار ناپذیر می باشد.

باتوجه به کمبود منابع آبی از چند سال گذشته در استان آذربایجان غربی ،  انگونه که کارشناسان پیش بینی کرده اند در چند سال آینده با مشکل اساسی بحران کم آبی در استان مواجه خواهیم بود.

در شرایط کنونی ایجاد سیستم آبیاری هوشمند یکی از روش های نوین آبیاری است که تاثیر بسزایی در کاهش مصرف آب و افزایش رشد و بازدهی محصولات و به طبع آن افزایش سود دهی خواهد داشت و این امر نیازمندحمایت همه جانبه مسئولان از کشاورزان مانند اعطای وام های کم بهره مدت دار و... را می طلبد.

خشک ﺷﺪن بسیاری از ﺗﺎﻻب ﻫﺎی سطح استان و مهمتر از همه دریاچه ارومیه، ﺑﺤﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ استان آذربایجان غربی را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان بی آﺑﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در استان آذربایجان غربی اﻓﺰاﯾﺶ پیدا کرده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده‌ای ﮐﻪ از ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ میلیاردها ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ پس به دنبال مطالب مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که قطعا هوشمند سازی آبیاری در بخش کشاورزی استان می‌تواند تاثیری عمده و بسزا در کاهش مصرف آب د ر این بحران بی آبی داشته باشد.

سخن آخر اینکه، شیوه آبیاری هوشمند باغات و مزارع به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی جهت کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی و سرازیر شدن این حجم آب صرفه جویی شده به تالاب ها مورد توجه مسئولان جهاد کشاورزی قرار گیرد.

شیرین شریفی 

نظر دهید

لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید