"لنین "سیاستمدار وپایه گذار نظام کمونیستی شوروی در خصوص سینما اظهار کرده است: سینما با ما، همه ارتش های دنیا علیه ما، سرانجام پیروز می شویم.


به گزارش سرویس فرهنگی باریش، سینما از واژه ای یونانی به معنای جنبش گرفته شده است و در سال ۱۳۷۹بود که در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران، همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران ۲۱شهریور ماه به عنوان روز ملی سینما شناخته شده وازآن به بعد هر ساله جشنی در این روز برگزار می گردد.
سینما هفتمین هنراست وتنها هنری می باشد که شش هنر دیگر را نیز به خدمت گرفته است؛ سینما یک رسانه دیداری شنیداری مبتنی بر فناوری است که دستاوردهای اقتصادی فراوانی را برای جامعه به ارمغان می آورد.
"لنین "سیاستمدار وپایه گذار نظام کمونیستی شوروی در خصوص سینما اظهار کرده است: سینما با ما، همه ارتش های دنیا علیه ما، سرانجام پیروز می شویم.
این جمله از زبان یک سیاستمدار به راحتی اشاره و تاکید بر اهمیت، قدرت و نفوذ سینما دارد، سینما وسیله خوبی برای تبلیغ وارائه دیدگاه ها واندیشه ها در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی وسیاسی می باشد و رسانه ای است که به خلق مفاهیم تازه می پردازد واگر به درستی بتوان از این رسانه استفاده کرد ابزار قدرتی مناسبی برای اعمال قدرت بر تمام دنیا خواهد بود.
سینما در کشور ما هم روزهای پرفراز و نشیبی را گذرانده و پیشرفت های چشمگیری را داشته است، ولی باتوجه به تاثیرگذاری سینما برجامعه وبه ویژه جوانان وکودکان سبب شده که انتظار ویژه ای از این رسانه قدرتمند داشت وضمن قدر دانی از زحمات تلاشگران این رسانه ولی میتوان گفت که همواره جای کار وانتقاد برای آن وجود دارداما امید است که این کم وکاستی ها جبران گردد.
روز سینما بر تمامی هنرمندان وزحمتکشان این رسانه گرامی می داریم.