گزارش ویدئویی از نارضایتی اهالی و صاحبان زمین های عرفان واقع در آخر آبشناسان ارومیه از بی تدبیری مسئولین شهری