نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه باحضور در دفتر خبری باریش نیوز درباره اتفاقات و رویدادهای مهم  سال 95سخن گفت.