به گزارش باریش نیوز,تعداد کاربران اینترنت هم اکنون به نزدیک 40 میلیون نفر افزایش یافته است.