در جریان جشنواره انگور ارومیه , دوربین باریش به میان بازدیدکنندگان از این جشنواره رفت و نظرات شهروندان ارومیه را در این مورد جویا شد