نانوایی ناروغن ای به اندازه  1.60 سانتی متر پخت.


به گزارش شهروند خبرنگار باریش ،امروز یک نانوا در شهرک 8 شهریور ارومیه نان روغنی به اندازه 1.60 سانتی متر پخته است.