به گزارش شهروند خبرنگار باریش , با زبانه کشیدن شعله های آتش در پل قویون ماموران آتش نشانی به سرعت در محل حاضر شده و عملیات خاموش کردن آتش را آغاز کردند. این آتش سوزی با حضور به موقع ماموران آتشنانی و انجام اقدامات به موقع این ماموران با موفقیت مهار شد.