به گزارش شهروند خبرنگار ارومیه , این تصویر  یکی از قدیمی ترین گواهینامه های ارومیه مربوط به دوچرخه است! این گواهینامه در سال 1349 به نام آقای رشید عبدالله زاده مقدم تیمورلو صادر گردیده است.


در قسمت تذکر این گواهینامه آمده است:
1-همیشه هنگام رانندگی گواهینامه خود را همراه داشته باشید
2-در صورت ارتکاب سه مرتبه خلاف سرعت و سبقت و انحراف بچپ در ظرف یکسال گواهینامه شما برای مدت شش ماه و در صورت تکرار سه مرحله دیگر برای مدت یکسال ضبط خواهد گردید.
3-درصورت گم شدن گواهینامه مراتب را فورا به اداره راهنمایی و رانندگی اطلاع دهید.
4- از پیدا کننده این گواهی نامه تقاضا می شود آن را به نزدیک ترین مرکز پلیس تحویل نماید.

امضا : سرگرد نعمت الهی - رئیس دایره راهنمایی و رانندگی