به گزارش باریش نیوز , مامور فداکار و وظیفه شناس نیروی انتظامی استوار دوم محمد رضایی , در پی تعقیب و گریز سارق مسلح بر اثر تصادف شدید به شهادت رسید و با اهدای اعضای بدنش سه نفر را از مرگ حتمی نجات داد و به آنها جان دوباره بخشید. روحش شاد شهادتش مبارک