به گزارش شهروند خبرنگار باریش نیوز , این فیلم بارش سیل آسا در شهر شیخ مرجان در آذربایجان  شرقی در تاریخ  95/4/4 را نشان می دهد.