جمع آوری تابلو های غیر قانونی توسط عوامل زیباسازی شهرداری


توجه

به اطلاع عموم میرساند

برابر تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها نصب هرگونه تابلو و میله تابلو در معابر عمومی که باعث بد منظر شدن شهر و سد معبر میگردد.ممنوع بوده و توسط سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه جمع آوری خواهد شد.