بر اساس گزارشات شهروندخبرنگاران باریش , مزارع کشاورزی واقع در جاده سلماس طعمه حریق شد.