شهر زیبای ارومیه/ اردیبهشت 95

   


تصاویری از شهر زیبای ارومیه

 

ارسالی از شهروند خبرنگار: محمد معتمد