به گزارش شهروند خبرنگار باریش نیوز ؛ شهروندان ارومیه ای  از آذرخش های  دیشب ارومیه تصاویرجالبی  شکار کردند.