مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه به روایت تصویر
بام راسته پنیر فروشان بازار تاریخی ارومیه با اعتباری بالغ بر 140 ملیون ریال مرمت و احیاء شده است.
عکس: توحید قلی پور
1398/5/28 - 07:00:47