بازار قدیمی صنایع چوب در ارومیه به روایت تصویر
محلات و بازارهای قدیمی ارومیه با مشاغل و کسب و کارهایی که در روزگار نه چندان دور رونق خاصی داشتند و این روزها به لطف ورود صنایع مدرن به
عکس:
1398/2/25 - 06:05:41