بیستمین باخت دورنا ارومیه به روایت تصویر
باخت 3-0 دورنا ارومیه مقابل شهرداری تبریز در خانه
عکس: رضا علیزاده
1397/11/18 - 09:18:56