بارش برف ارومیه را سفیدپوش کرد
بارش برف از بامداد امروز مردم ارومیه را غافل گیر کرده است.
عکس: رضا علیزاده
1397/10/13 - 11:06:59