طبیعت زیبای پاییزی در ارومیه
طبیعت بکر و زیبای پاییز در ارومیه مردم را جهت ثبت تصاویر زیبا به سمت این مکان ترغیب داده است.
عکس: رضا علیزاده
1397/8/15 - 19:39:01