آذربایجان معبری به آسمان شهید باکری ها

یادداشت:

آذربایجان معبری به آسمان شهید باکری ها

استان آذربایجان غربی دارای 12000 هزار شهید است شهیدانی که اوج عزت و افتخار را برایمان به ارمغان آورده اند ولی در میان این شهیدان شهر و دیار آذربایجان را بیش از هر کس به نام دیار باکری ها می شناسند.

آماده سازی موزه های 16 گانه استان برای ایام عید/ستادها در قالب کمیته های ده گانه ساماندهی شده اند

مدیر کل اداره میراث فرهنگی آذربایجان غربی در گفت و گو با باریش:

آماده سازی موزه های 16 گانه استان برای ایام عید/ستادها در قالب کمیته های ده گانه ساماندهی شده اند

همه ی دستگاه هایی که عضو ستاد اجرایی خدمات سفر هستند موظفند، وظایف مشخصی براساس وظایف ذاتی خود ارائه دهند، این ستادها در قالب کمیته های ده گانه ساماندهی شده اند و دستورالعمل ستاد مرکزی، هماهنگی سفراین کمیته ها شکل گرفته اند